Gezonde jeugd - Vitaal ouder worden - Uniek Sporten - Vitale medewerkers - Talentontwikkeling - open club - evenementen
 Gezonde jeugd - Vitaal ouder worden - Uniek Sporten - Vitale medewerkers - Talentontwikkeling - Open club - Evenementen 

Herijking regionaal Beweeg- en Sportakkoord 2.0

Lees verder

Regionaal Sportakkoord

Om te komen tot brede coalities heeft Achterhoek in Beweging in 2019 het initiatief genomen tot het sluiten van een regionaal Beweeg- en Sportakkoord. Een akkoord dat heeft laten zien dat verschillende partijen een gedeelde opgave en gedeelde kansen zagen. Kansen om mensen voor te bereiden op een zelfredzame toekomst in een vitale leefomgeving. Sport, bewegen en gezondheid zijn daarvoor nog steeds essentieel. Om resultaten te boeken werden multidisciplinaire samenwerkingsverbanden worden vormgegeven

 

Doorontwikkeling naar regionaal Beweeg- en Sportakkoord 2.0

Afgelopen weken is het regionaal Beweeg- en Sportakkoord doorontwikkeld tot een 2.0 versie. Op initiatief van Achterhoek in Beweging is met meer dan 100 partners in het Sport- en Beweeg, maar ook sociale domein, de inhoud onder de loep genomen, zijn thema’s via een digitale vragenlijst en een verdiepingssessie aangevuld en ambities aangescherpt.

Het regionaal Beweeg- en Sportakkoord 2.0 is een kaderstellend ambitieplan. Het geeft richting, schept kaders en perspectief, en laat tegelijkertijd ruimte voor invulling op lokaal niveau. Na vaststelling van dit akkoord worden de ambities uitgewerkt.

De Achterhoek heeft een sterke basis. Maar er staat ook veel op het spel. Alleen door integraal te kijken naar mensen (met al hun levensgebieden) en tegelijkertijd integraal samen te werken met alle partners uit de regio, kunnen solide antwoorden worden geformuleerd. Dan kan iedereen mee doen en excelleert de Achterhoek op alle fronten.

De komende 3,5 jaar maken we werk van de volgende ambities:

Nationaal Preventieakkoord is ingezet. Zo zorgen we voor een herkenbare lijn van nationaal, via regionaal naar lokaal.

We werken binnen het regionaal akkoord met een vijftal thema’s die aansluiten bij de maatschappelijke, sociale en economische uitdagingen waar wij als regio voor staan.

  1. Sport & preventie
  1. Vaardig in bewegen
  1. Maatschappelijke waarde van topsport
  1. Vitaal & veilig sportklimaat
  1. Inclusie & diversiteit

Ruimte voor sport, één van de thema’s uit Hoofdlijnen Sportakkoord ll, is in dit regionaal akkoord geen op zichzelf staand thema maar is verweven in de vijf hoofdthema’s. Daarnaast komt monitoring en evaluatie bij elk thema aan bod.

Vragen en/of opmerkingen?

Neem vooral contact op met Jordi Doornebosch of Pascal Kamperman.  

Meer nieuws

Nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht